Skip Navigation Links.ข้อเสนอแนะ

 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  
ตอนที่ 1  ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศฯ  

รายการ ระดับความพึงพอใจ
  1. ระบบฯ ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  
  2. ระบบฯ สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตามต้องการ      
  3. ระบบฯ มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่นำเข้าระบบ เช่น ถ้ากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือกรอกข้อมูลผิดรูปแบบระบบไม่ยอมให้บันทึก เป็นต้น   
  4. ระบบฯ สามารถเพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลได้ตามตามต้องการ  
  5. ระบบฯ มีการเตือนเมื่อมีข้อมูลที่ซ้ำกันและไม่ยินยอมให้บันทึก เช่น กรอกรหัสนักศึกษาหรือรหัสประชาชนซ้ำกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบแล้ว เป็นต้น  
  6. ระบบฯ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตามความต้องการอย่างสะดวกและรวดเร็ว  
  7. ระบบฯ ออกแบบเมนู หน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งานอย่างเหมาะสมไม่ซับซ้อน  
  8. ระบบฯ สามารถแสดงรายงานได้หลายรูปแบบตามความต้องการสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง   
   9.  มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง  
  10. มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยใช้วิธีการกรอก ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนเข้าระบบอย่างเหมาะสม  
   11. ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการใช้งานระบบสารสนเทศฯ   

ตอนที่  2  ข้อเสนอแนะอื่นๆ  (ถ้ามี)
:

   

หมายเหตุ  ทุกความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โปรดกรอกข้อมูลให้ตรงตามความคิดเห็นของท่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัย

Management Information System (MIS)
Copyright 2009 by Roi Et Rajabhat University
Webmaster : ผศ.เชี่ยวชาญ ยางศิลา  About Us